Polaroids

SS34 POLAS 65Snapshots from Self Service Magazine taken by Ezra Petronio. Always so inspiring.

Self Service Magazine by Ezra Petronio issue